Privacyverklaring
Evangelische Gemeente Eben-Haëzer te Roderesch

De Evangelische Gemeente Eben-Haëzer te Roderesch, hierna te noemen ‘Evangelische Gemeente’,
is een kerkelijke gemeenschap en verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming
met de geldende wetgeving. De Evangelische Gemeente vindt uw privacy erg belangrijk en gaat
zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens
de Evangelische Gemeente gebruikt en wordt niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat
precies wat u van de Evangelische Gemeente kunt verwachten, aan welke regels de Evangelische
Gemeente zich houdt en wat uw rechten zijn (als de Evangelische Gemeente persoonsgegevens van
u verwerkt).

Toepasbaarheid: Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van
· -De door leden, gasten en vrijwilligers verstrekte persoonlijke informatie.
-Data verkregen naar aanleiding van uw bezoek, aan -en gebruik van onze website, welke
met uw toestemming aan ons zijn verstrekt.

Verwerking van uw gegevens: De Evangelische Gemeente houdt een leden- en giftenadministratie bij, waarin ook
persoonsgegevens van gezinsleden kunnen worden vastgelegd. Hierin kunnen ook geregistreerde
gasten worden opgenomen.

Wij leggen de volgende gegevens vast in het ledeninformatiesysteem: naam, adres, woonplaats,
telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, huwelijksdatum en eventuele doopdatum en
gezinsrelaties. Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt wanneer:

· -U lid bent geworden van Evangelische Gemeente.
· -U hebt aangegeven als gast geregistreerd te willen worden.

De Evangelische Gemeente legt de volgende gegevens vast in de giftenadministratie: naam, adres en woonplaats. Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt wanneer:

· -U collectebonnen koopt.
· -U een bijdrage overmaakt.

Indien u zich aanmeldt voor het vervullen van een taak/bediening binnen Evangelische Gemeente
worden de volgende gegevens vastgelegd bij aanmelding: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer
en e-mailadres.

Geen van bovenstaande gegevens wordt aan derden verstrekt (bijvoorbeeld voor commerciële
doeleinden).

Beeldopnamen: In de kerkzaal bevinden zich twee camera’s waarvan de beelden van de ochtenddienst worden
geprojecteerd in de koffiezaal zodat ook daar de dienst gevolgd kan worden.

Aangezien de beelden voor intern gebruik zijn kan de gehele zaal worden gefilmd.
De beelden worden niet vastgelegd, indien dit wel gebeurt dan zal dit bekend worden gemaakt.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen: U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die de Evangelische Gemeente over u heeft
vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. U kunt uw wijzigingen doorgeven aan de
ledenadministratie van de Evangelische Gemeente door een e-mail te sturen naar
leden@egroderesch.nl. De Evangelische Gemeente is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat aan u informatie mag worden verstrekt over uw persoonlijke gegevens in de administratie. U kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan :
– de ledenadministratie van de Evangelische Gemeente,
Hoofdweg 47,
9305 TE Roderesch.

Hoe lang bewaart de Evangelische Gemeente uw persoonsgegevens? De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de
persoonsgegevens worden gebruikt. Zo worden bepaalde persoonsgegevens (zoals naam en adres
van leden, gasten en andere giftgevers) die voor wettelijke doeleinden worden verwerkt, bewaard
volgens de wettelijke eisen. Indien uw persoonsgegevens niet meer voor het doel relevant zijn
waarvoor ze zijn verstrekt, worden deze verwijderd.

Wat wordt vastgelegd bij het bezoek aan onze website? Bij het bezoeken van de website van de Evangelische Gemeente worden geen gegevens vastgelegd.

E-mail: Wanneer u als lid uw e-mailadres aan de Evangelische Gemeente hebt verstrekt, wordt u per e-mail
op de hoogte gehouden van actuele informatie van de Evangelische Gemeente. Uw e-mailadres wordt
niet aan derden verstrekt.

Afmelden e-mailberichten: Wilt u geen berichten per e-mail van de Evangelische Gemeente ontvangen? Dan kunt u zich op elk moment afmelden bij de ledenadministratie van de Evangelische Gemeente.

Contact met leden, relaties, bezoekers: De Evangelische Gemeente informeert haar leden en gasten wekelijks via het informatieblad ´Samen op weg (SOW), per halfjaar via het gemeenteblad ‘Op weg’, verder via de website,
per e-mail, post en telefoon.

Bezoek aan onze website: De Evangelische Gemeente gebruikt op haar website geen cookies. Uw gegevens worden niet met derden uitgewisseld.

Derden partijen, externen: De Evangelische Gemeente geeft alleen gegevens van haar leden door als dat nodig is voor de
uitoefening van haar taken. Daarbij kan met name worden gedacht aan:
– database voor de ledenadministratie
– administratiekantoor

Beveiliging: De Evangelische Gemeente heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om
persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgt de Evangelische Gemeente ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers en leden, die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn of toegang toe is gegeven, en dat de Evangelische Gemeente de persoonsgegevens alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Vragen over het privacy beleid: De Evangelische Gemeente behoudt zich het recht het privacy beleid te wijzigen. Vragen (bijvoorbeeld om inzage), opmerkingen en klachten m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens kunt u e-mailen naar leden@egrodersch.nl. U kunt ook contact opnemen met de ledenadministratie van de
Evangelische Gemeente, Hoofdweg 47, 9305 TE Roderesch


Versie: 1.0