Gegevens ANBI

Naam gemeente:
Evangelische Gemeente Eben Haëzer / Evangelische Gemeente Roderesch – Haulerwijk

RSIN gemeente:
Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer: 09250190

Contactgegevens gemeente:
– Postadres: Hoofdweg 47, 9305 TE Roderesch
– Website: http://www.egroderesch.nl

Doelstelling gemeente:
De gemeente stelt zich ten doel het verkondigen van het Evangelie uit Gods
onfeilbaar Woord, de Bijbel, die de grondslag vormt voor het geloof in:
a. de drie-enige God:
– God de Vader, als Schepper van hemel en aarde;
– God de Zoon, als Verlosser en Zaligmaker;
– God de Heilige Geest, als Trooster;

b. de noodzaak van:
– een persoonlijke bekering;
– De doop door onderdompeling, als een begrafenis van het oude leven
en een opstanding met Jezus Christus in een nieuw leven;
– Het openstellen voor vervulling met de Heilige Geest, die het leven wil
heiligen en gaven wil schenken;

De hoofdlijnen van het beleid zijn:
– het houden van wekelijkse samenkomsten
– het houden van Bijbelstudies en gebedssamenkomsten
– het verspreiden en beschikbaar stellen van evangelische lectuur
– het uitvoeren van evangelisatie activiteiten
– het verlenen van pastorale en diaconale zorg
– het bevorderen van onderlinge contacten
– het organiseren van kinder- en jeugdactiviteiten
– het steunen van zendingsactiviteiten
– alle andere wettige en passende middelen

Bestuurders gemeente:
Het bestuur van de gemeente bestaat uit tenminste drie leden, oudsten genoemd,
en een voorganger. In 2020 telde het bestuur 4 oudsten, 1 voorganger en 4 diakenen.
Het bestuur heeft een penningmeester aangesteld, die samen met het bestuur
verantwoordelijk is voor het beheer van de financiËle middelen.

Beloningsbeleid:
De bestuurders van de gemeente ontvangen vanuit hun functie geen beloning,
alleen gemaakte onkosten worden vergoed.
Het gemeente heeft 2 personen in loondienst, een voorganger en een
gemeentewerker. Beide deeltijds.

Link voor de Financiële verantwoording 2020